Færdsel langs danske vandløb

Rapporten undersøger, hvad der spiller en rolle for, hvordan og hvor ofte stier langs vandløb anvendes

Forfattere: 
Ole Hjorth Caspersen og Frank Søndergaard Jensen
Årstal: 
2011
Udgiver: 
Skov & Landskab, Københavns Universitet
ISBN (papir): 
978-87-7903-529-4

'Færdsel langs danske vandløb' er en undersøgelse af, hvordan fire udvalgte danske vandløb anvendes. Til undersøgelsen blev der i 2010 og 2011 opsat tællere langs Æbelholt Å, Nymølle Bæk, Køge Å og Kongeåen for at monitorere færdslen ved de forskellige stiforløb.

Fire vandløb indgår i undersøgelsen
Rapporten 'Færdsel langs danske vandløb' beskriver antallet af passager ved fire danske vandløb og omfanget af slitage, hærværk og forurening i form af affald på strækningerne.
Se hele rapporten 'Færdsel langs danske vandløb' 

Stier langs vandløb - hvilke forhold påvirker brugen?
Undersøgelsen konkluderer, at der især er fire forhold, som har stor betydning for, hvordan og hvor ofte stien anvendes:

  • Beliggenhed: Stiens placering ift. nærmeste bymæssige bebyggelse og oplandets befolkningstæthed  
  • Udformning: Hvilken belægning og bredde, der er valgt
  • Formidling: Hvordan viden om stien udbredes - for eksempel via foldere, hjemmeside, piktogrampæle og skiltning 
  • Tilknytning og udstrækning: Stiens længde og tilknytning til eksisterende veje og stisystemer
Viden Undersøgelser og evalueringer