Regler for etablering af friluftsfaciliteter

Når du gerne vil etablere en friluftsfacilitet, er der er mange forhold, der skal afklares, inden du kan komme i gang. Her finder du nogle overordnede retningslinjer for, hvad du skal være opmærksom på

Spørg kommunen
Kommunens teknik- og miljøforvaltning er et godt sted at starte, hvis du overvejer at etablere en friluftsfacilitet. De vil kunne sige dig meget mere om, hvad der gælder det for det arealer, du har i tankerne. Teknik- og miljøforvaltningen kan også guide dig videre til de rette personer i kommunen eller hos andre myndigheder, fx Naturstyrelsen.

Hvor vil du etablere en friluftsfacilitet?
Det er afgørende at kende arealet, når du vil etablere en facilitet. Lovene på natur- og planområdet har som et vigtigt formål at begrænse spredning af nye bygningsværker i landskabet og naturen. Og reglerne er forskellige fra areal til areal.

Landzone – kommuneplan og lokalplan
Alt hvad der ligger uden for by- og sommerhusområder er normalt udpeget som landzone. Her kræver det som udgangspunkt en landzonedispensation, hvis du vil bygge noget, som ikke er relateret til jordbrugserhverv. Der er visse undtagelser fx i tilknytning til huse og haver i landzonen. Men eksempelvis en shelter eller en bålhytte vil normalt kræve en dispensation. Afgørelse om dispensation vil kommunen bl.a. træffe ud fra kommuneplanens retningslinjer (bestemmelser) for det konkrete område. Der kan også ligge en lokalplan for området, som siger noget om, hvad der kan lade sig gøre. Der er dog normalt kun lokalplaner i byområder.

Fredede områder og § 3-områder
Omkring 5 % af Danmarks areal er fredede områder, og her giver fredningsbestemmelserne typisk retningslinjer for, hvad der må etableres.

Foruden fredede områder er nogle naturtyper generelt beskyttede (de kaldes ofte § 3-områder). Det omfatter bl.a. heder, moser, overdrev, engområder og strandenge over 2.500 m2 og vandhuller over 100 m2. Man må ikke aktivt ændre tilstanden uden en dispensation.

Strandbeskyttelseslinjen og andre beskyttelseslinjer
Nær kysten gælder strandbeskyttelseslinjen. Den er som udgangspunkt 300 m, men den varierer i bredde i forhold til det lokale landskab. Strandbeskyttelseslinjen administreres meget stramt (der er også en række andre beskyttelseslinjer jf. Naturbeskyttelsesloven). Hvis man ønsker at lave noget ude på selve havarealet, så vil Kystdirektoratet kunne hjælpe. En beskyttelseslinje omkring fortidsminder på 100 m administreres normalt også stramt.

Af andre beskyttelseslinjer kan nævnes å-beskyttelseslinjen på 150 m fra søer over 3 ha og de større vandløb (udpegede), samt skovbeskyttelseslinjen på 300 m fra skove over 20 ha.    

I landskaber med fortidsminder
Rundt om i landskabet er fortidsminder som eksempelvis gravhøje beskyttet jf. Museumsloven. Loven omfatter også beskyttelse af sten- og jorddiger i landskabet.

I skovene
Det kræver normalt dispensation til at bygge i skove, og Skovloven har været administreret restriktivt. Der har dog været undtagelse i forhold til spejderhytter, og der er de senere år blødt op i forhold til, at hytter også kan avendes ”af skovbørnehaver, lejrskoler eller organisationer med lignende natur- og friluftstilbud til børn og unge som spejderbevægelsen”, jf. vejledning om Skovloven.

Find mere viden om hvad der gælder for stedet
På Miljøportalens arealinformationssystem (virker ikke i på alle browsere) kan du finde mere information, om det område, du planlægger at etablere en friluftsfacilitet i. Åbn kortet og zoom ind på det ønskede areal. I menuen til venstre kan du klikke en række temaer til, fx fredning, naturbeskyttelse og fortidsminder. Med ”info-pilen” i værktøjsmenuen øverst på skærmen kan du klikke på kortet og se udpegningerne. Du kan også klikke dig videre til eksempelvis fredningskendelse for et område eller se kommuneplanen. Som tidligere nævnt, så vil en medarbejder på kommunens tekniske forvaltning kunne hjælpe dig, men arealinformationssystemet giver et godt udgangspunkt:
Gå til Miljøportalens arealinformationssystem

Hvad vil du etablere?
Muligheder for friluftsfaciliteter afhænger af, hvad du vil etablere. En tommelfingerregel er, at jo mere bygningsagtigt, des flere forhold skal du være opmærksom på. Er der tale om faciliteter med tag kan en byggetilladelse og senere en ibrugtagningstilladelse være nødvendig. Men også andre typer faciliteter kan kræve byggetilladelse. Hvis du eksempelvis vil etablere en naturlegeplads, så gælder der også en del regler.

Naturlegepladser– tilladelser og inspektion
Naturstyrelsen har samlet nogle oplysninger om etablering af naturlegepladser her: 
Se Naturstyrelsens oplysninger om naturlegepladser

Der findes også oplysninger om tilladelser og legepladsinspektion her på Viden om friluftsliv:
Se en opsummering af reglerne i Legepladshåndbogen

Etablering af primitive lejrpladser
Primitive overnatningspladser er som udgangspunkt mindre komplicerede at få lov til at etablere.
Du kan se mere om reglerne her

Tilladelse til at etablere stier
Etablering af stier kan også kræve diverse tilladelser. Se mere i publikationerne her på Viden om friluftsliv:

 

 

Viden Lærebøger og værktøjer